شمارش معکوس برای عرضه سهام برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور