همکاران نانوتراشه پارس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

عسل اعظمی و صالح حبیبی و امین علی نژاد

داخلی 208و204و202

09018068335و09399829882و09018068322

2

عسل اعظمی و صالح حبیبی و امین علی نژاد

داخلی 208و204و202

09018068335و09399829882و09018068322

3

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

4

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

5

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

6

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

7

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

8

زهرا رضایی

داخلی 201

09018068269

9

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

10

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

11

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

12

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

13

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

14

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

15

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

16

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

17

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

18

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

19

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

20

شیما حسن زاده

داخلی 206

09018068326

21

علیرضا کرکری

داخلی 203

09905362026

22

علیرضا کرکری

داخلی 203

09905362026

23

علیرضا کرکری

داخلی 203

09905362026

24

علیرضا کرکری

داخلی 203

09905362026

25

علیرضا کرکری

داخلی 203

09905362026

26

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

27

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

28

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

29

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

30

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

31

حسن درگاهی نژاد

داخلی 205

09018068331

مدیر فروش بخش سازمانی آقای علی نصری داخلی 212       09123221729

مدیر فروش بخش همکار آقای مهرزادقاسمی داخلی 213      09195084221