سامانه نظرسنجی خدمات


آيا كيفيت خدمات ارائه شده مناسب است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا خدمات نانو تراشه براي پاسخگويي به نياز هاي مشتريان قابل اعتماد است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا خدمات نانو تراشه براي پشتيباني و خدمات رساني به مشتريان (تلفن، سايت و ...) بروز است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا خدمات نانو تراشه براي پاسخگويي به درخواست هاي شما سريع است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا خدمات نانو تراشه براي حل مسائل شما ارزش قائل است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا كيفيت سرويس دهي خدمات نانو تراشه را مناسب مي دانيد؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا اعتماد داريد كه خدمات نانو تراشه تمام تلاشش را براي حل مسائل شما انجام مي دهد؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا كاركنان خدمات نانو تراشه در شما حس اعتماد و توجه را ايجاد مي كنند؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا امكانات فيزيكي خدمات نانو تراشه احساس رضايت در مشتري ايجاد مي كند؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد

آيا سيستم رسيدگي به شكايات خدمات نانو تراشه جامع و مناسب است؟

اصلاٌکممتوسطزیادبسیار زیاد